நாவற்குழியைத் தொடர்ந்து தையிட்டியில் இராணுவம் பௌத்த பீடம்?

வலி.வடக்கு தையிட்டி பகுதியில் இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தனியார் காணியில் இராணுவத்தினர் விகாரையை ஒத்த பௌத்த பீடக் கட்டடமொன்றை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த 28 வருடங்களுக்கு

மேலும்